ข่าว
  • Facebook
  • LINE
  • Twitter
  • LinkedIn

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร

2020/2/6

แสดงรายละเอียด

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) บริษัทเฟิรสท์
แคนฟูด ได้ทำและยังคงทำต่อไป :

1. การทำความสะอาดสภาพแวดล้อมรอบโรงงาน
2. การมอบทุนการศึกษา
3. การบริจาคสิ่งของให้กับบ้านพักคนชรา
4. ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานและรีไซเคิลน้ำเพื่อการใช้งานอื่น
5. ปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ

ปฏิบัติต่อโลกให้ดีขึ้น อาศัยอยู่บนโลกที่ดี ปฏิบัติต่อโลกด้วยความกรุณา

หน้าก่อนหน้า

ประวัติศาสตร์
    3สอบถามรถเข็น