ข่าว
  • Facebook
  • LINE
  • Twitter
  • LinkedIn

บริษัท เฟิรสท์ แคนฟูด มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในมาตรฐานสากล BRC เพื่อความปลอดภัยของอาหาร

2019/12/12
บริษัท เฟิรสท์ แคนฟูด มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในมาตรฐานสากล BRC เพื่อความปลอดภัยของอาหาร

แสดงรายละเอียด

บริษัท เฟิรสท์ แคนฟูด (ไทย) จำกัด
ตรงตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของ BRC

การรับรองตรวจสอบจากความปลอดภัยของอาหาร
การบรรจุภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ทำการบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา ตัวแทน การค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภค

ทำการปรับปรุงมาตรฐานโรงงานของเราอย่างต่อเนื่องและนำเสนอผลิตภัณ ฑ์คุณภาพสูงทั่วโลก

หน้าก่อนหน้า

ประวัติศาสตร์
    3สอบถามรถเข็น